01.08.2022

Co wybudujemy na ZGŁOSZENIE

Obiekty, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia TABELKA

Art. 29 ust. 1: Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:


* na czerwono – obiekty budowlane, do których zgłoszenia należy dołączyć Projekt Budowlany

* pogrubione – często budowane

 * na czerwono – obiekty budowlane, do których zgłoszenia należy dołączyć Projekt Budowlany

* pogrubione – często budowane

 

1.

wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

2.

sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

3.

wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2

4.

obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej

5.

oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę

6.

zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3

7.

tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu

8.

pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m

9.

instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

10.

kanalizacji kablowej

11.

zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach

12.

obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów

13.

obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin

14.

wolno stojących:

a) parterowych budynków gospodarczych,

b) garaży,

c) wiat

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

15.

przydomowych:

a) ganków,

b) oranżerii (ogrodów zimowych)

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

16.

wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki

17.

parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000

18.

gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000

19.

stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000

20.

boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji

21.

ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m

22.

przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2

23.

przyłączy:

a) elektroenergetycznych,

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) gazowych,

e) cieplnych,

f) telekomunikacyjnych

- z zastrzeżeniem art. 29a ( zgłoszenie u gestora sieci)

24.

kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi

25.

stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy

26.

niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem

27.

podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych

28.

obiektów małej architektury w miejscach publicznych

29.

obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) płyt do składowania obornika,

b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,

c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,

d) silosów na kiszonkę

30.

stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3

Przeczytaj również:

Roboty Budowlane BEZ ZGŁOSZENIA

Roboty Budowlane BEZ ZGŁOSZENIA

Roboty Budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a także nie wymagają zgłoszenia - TABELKA

Czytaj dalej
Roboty Budowlane NA ZGŁOSZENIE

Roboty Budowlane NA ZGŁOSZENIE

Roboty Budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia - TABELKA

Czytaj dalej
Co wybudujemy BEZ ZGŁOSZENIA

Co wybudujemy BEZ ZGŁOSZENIA

Obiekty, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, a także nie wymaga zgłoszenia - TABELKA

Czytaj dalej