Częste Pytania

Prawo Budowlane

Warunki techniczne jakim powinny dopowiadać budynki i ich usytuowanie

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym