01.08.2022

Roboty Budowlane NA ZGŁOSZENIE

Roboty Budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia TABELKA

Art. 29 ust. 3: Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 1.

przebudowie:

a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30,

c) sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i e,

d) dróg, torów i urządzeń kolejowych,

e) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,

f) instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 284);

2.

remoncie:

a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych

3.

instalowaniu:

a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m,

b) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,

e) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Przeczytaj również:

Roboty Budowlane BEZ ZGŁOSZENIA

Roboty Budowlane BEZ ZGŁOSZENIA

Roboty Budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a także nie wymagają zgłoszenia - TABELKA

Czytaj dalej
Co wybudujemy BEZ ZGŁOSZENIA

Co wybudujemy BEZ ZGŁOSZENIA

Obiekty, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, a także nie wymaga zgłoszenia - TABELKA

Czytaj dalej
Co wybudujemy na ZGŁOSZENIE

Co wybudujemy na ZGŁOSZENIE

Obiekty, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia - TABELKA

Czytaj dalej