Adaptacja projektu

1. Adaptacja projektu

Skontaktuj się z nami

Adaptacja projektu budynku i wewnętrznych instalacji przez uprawnionych projektantów.


Adaptacja budynku polega na sprawdzeniu i ewentualnym naniesieniu niezbędnych zmian w projekcie. Architekt sprawdza rozwiązania architektoniczne i wykonuje niezbędne zmiany. Konstruktor sprawdza rozwiązania konstrukcyjne, głębokość fundamentów itp. Projektanci branżowi sprawdzają rozwiązania techniczne we właściwym sobie zakresie.


Adaptacja projektu typowego polega na dostosowaniu gotowego projektu do warunków na działce.


Adaptacja projektu

2. Co potrzebujemy od inwestora?

Skontaktuj się z nami

- Decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- Warunki zasilania lub włączenia do sieci.

- Mapę do celów projektowych.

Adaptacja projektu

3. Jakie projekty wykonujemy w ramach adaptacji

Skontaktuj się z nami

Lokalizację budynku na działce jak i przebieg przyłączy oraz urządzeń budowlanych wykonuje się na Projekcie zagospodarowania terenu.

Na sąsiednim rysunku przedstawiono schematycznie Projekt zagospodarowania terenu. W tym opracowaniu architekt oraz projektanci instalacji wyznaczają lokalizację i przebieg wszystkich obiektów budowlanych na działce.


Z czego składa się projekt adaptacji?

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych

- Projekt instalacji zewnętrznych sanitarnych

- Projekt przyłącza wody i kanalizacji

- Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków

- Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki

- Projekt adaptacji budynku ze zmianami.


W takiej dokumentacji oprócz szczegółowych informacji techniczno-budowlanych dotyczących spadków, średnic i przyjętych rozwiązań budowlanych, znajdować się powinny niezbędne uzgodnienia i zaświadczenia. Nad wszystkim powinien czuwać architekt i pilnować aby planowana inwestycja była zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzją o warunkach zabudowy.


Adaptacja projektu

4. Zmiany w projekcie i prace dodatkowe.

Skontaktuj się z nami

W projekcie typowym architekt może dokonać pewnych zmian. Na ogół polegają one na zmianie lokalizacji ścianek działowych, okien lub drzwi.

Jeżeli zmiany przekraczają 20% warto wykonać projekt indywidualny.


Czy można zmienić lokalizację okna w projekcie?

Tak. W projekcie gotowym można zmieniać lokalizację okien, drzwi i ścianek działowych.


Czy można zmienić kąt dachu?

Należy unikać tak istotnych zmian, ponieważ mogą one powodować zmianę konstrukcji dachu. Rysunki stają się wtedy nie czytelne, co może spowodować pomyłkę i błąd w wykonawstwie.

Nie należy wprowadzać w projekcie typowym zbyt dużej ilości zmian, lub zmieniać lokalizacji elementów konstrukcyjnych. Dokumentacja projektowa staje się wtedy nieczytelna i łatwo o błąd na budowie.

Adaptacja projektu

5. Pytania i odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami

Za co odpowiedzialny jest architekt?

Architekt odpowiada za całość dokumentacji projektowej, koordynuje projekty branżowe, aby na projekcie zagospodarowania terenu nie było kolizji, kompletuje projekt i sprawdza czy jest zgodny z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.


Wybrałem projekt i co dalej?

Przed ostatecznym zakupem projektu typowego warto skonsultować się z architektem, który doradzi i zaopiniuje projekt.

Warto wystąpić o warunki zasilania w media do dostawców mediów takich jak Zakład Gospodarki Komunalnej, Polska Grupa Energetyczna czy Zakład Gazowniczy. Należy uzyskać wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. Doświadczony architekt podpowie jak uzyskać w/w dokumenty lub może je uzyskać jako pełnomocnik inwestora.


Cena adaptacji projektu typowego

Cena adaptacji kształtuje się w zakresie 1500 – 10000 zł. Najniższa kwota dotyczy prostego budynku gospodarczego bez instalacji zewnętrznych lub o ograniczonym zakresie inwestycji, najwyższa zaś dotyczy dużego budynku z instalacjami zewnętrznymi zmianami i innymi uzgodnieniami.